تیم امین آپنه آ

امین جدیدی تا امروز چند دوره برگزار کرده است؟

آخرین بروز رسانی در اسفند ماه سال نود و نه انجام شد


38 مجموع گواهینامه های مدرسی غواصی آزاد
1460 مجموع تعداد هنرجویان

تیم امین آپنه آ

AMIN APNEA TEAM