تیم امین آپنه آ

امین جدیدی تا امروز چند دوره برگزار کرده است؟

آخرین بروز رسانی در اسفند ماه سال هزار و چهارصد انجام شد


61 مجموع گواهینامه های مدرسی غواصی آزاد
1530 مجموع تعداد هنرجویان

تیم امین آپنه آ

AMIN APNEA TEAM